Döviz İle Yapılan Kira Sözleşmelerine Son

Döviz İle Yapılan Kira Sözleşmelerine Son

Resmî Gazete’nin 13 Eylül 2018 (Bugün) Tarihli ve 30534 sayılı yayımında "Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85)" başlıklı ekteki CUMHURBAŞKANI KARARI ile; “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/02/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Değişiklik ile;

07/08/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Aynı karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici madde 8 – Bu Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Özellikle kira sözleşmelerini döviz cinsinden yapmış olan meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Konu İle İlgili Resmi Gazetede Yayımlanan Karar

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU