Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Bugünkü Resmî Gazetede Yayımlandı

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Bugünkü Resmî Gazetede Yayımlandı

Resmî Gazetenin 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı bugünkü yayımında Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayımlanmıştır.

11/05/2018 tarihli 7143 sayılı Kanunun Eczaneler ile ilgili; “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi” başlıklı 6. Maddesinin ikinci fıkrasının “b” bendi;

“Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içine ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.” hükmüne haizdir.

Bu hükme istinaden; Eczaneler stoklarında KAYDİ olarak bulunduğu halde fiilen mevcudu bulunmayan İLAÇLAR için önümüzdeki 3 ay içinde, ilaçların MALİYETİ üzerinden fatura düzenleyerek, kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Bu faturada KDV oranı % 4 olacaktır. Bu ödenen % 4 KDV tutarı, KDV hesaplamasına (aylık) dahil edilmeyecektir. Düzenlenen bu fatura matrah hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Resmî Gazete Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU