Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ‘de “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayınlanmış olup eczanelerimizi ilgilendiren hususlar bilgilerinize sunulmaktadır.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili 6.Maddesinin

“(2) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:” fıkrasının (b) bendi;

“Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.”  şeklinde düzenlenmiştir. Meslektaşlarımızın bu bildirimi 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. 

Bununla birlikte 26 Mayıs 2018 tarihli Mükerrer Resmî Gazete'nin yayınlanan "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği"n Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia" başlıklı bölümünde eczanelerde kaydi olarak yer almasına rağmen fiili olarak bulunmayan ilaçların kayıtlarının kanun kapsamında ne şekilde düzeltilebileceği açıklanmaktadır.

Konu ile ilgili Odamız Mali Müşavirimizin yapmış olduğu çalışma ekte yer almaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: Mali Müşavirimizin Çalışması

EK-2: Resmi Gazete

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU