2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinde Ne Oluyor, Ne Yapılmalı ?

2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesinde Ne Oluyor, Ne Yapılmalı ?

SGK internet sitesinde 2017 Yılı SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Malzeme Tıbbi Malzeme Sözleşmesi” 23 Aralık 2017 tarihinde yayımlanmış ve sözleşme imzalanması için son tarihin 31 Mart 2017 olduğu belirtilerek, bu tarihten sonra şahıs ödemelerinin yapılmayacağı bildirilmiştir.

SGK tarafından yayımlanan sözleşme metninde, tıbbi malzeme satışlarının MEDULA üzerinden reçete girilerek yapılacağı belirtilmiş, reçete karşılama şartları ile cezai şartlar da sözleşme metninde yer almıştır.

Söz konusu sözleşme metninin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan, Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 4’ncü maddesinin ç fıkrasında belirtilen çalışma belgesini almış ve yönetmeliğin 4’ncü maddesinin m fıkrasında bahis edilen satış merkezlerinin esas alınarak hazırlandığı görülmektedir. ( Not: Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde eczaneler satış merkezi olarak belirtilmemekte olup, yönetmeliğin 4’ncü maddesinin l fıkrasında ise, eczacılar “sağlık meslek mensubu” olarak sayılmıştır.)

Bu durum, sözleşmenin taraflar başlıklı 1.1 maddesinde açıkça görülmektedir. Söz konusu madde;  ”Bu sözleşmenin tarafları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile…………………………… adresinde mukim,……….. satış merkezi sahibi ……………………….ve sorumlu müdürü…………………. ………………….dır.” şeklinde olup, eczacılar ve eczaneler ile ilgili bir düzenleme sözleşmede yer almamaktadır.

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 28 nci maddesine istinaden tıbbi malzeme satış yetkisi olan eczacıların, tıbbi malzeme satış merkezlerine yönelik olarak hazırlanmış olan söz konusu “2017 Yılı SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Malzeme Tıbbi Malzeme Sözleşmesi “ kapsamında ayrı bir sözleşme yapmaları zaten uygun değildir.

TEB’nin taraf olmadığı bir protokolün yürürlüğe konulması 6643 Sayılı TEB Kanununun 39’ncu maddesinin j fıkrasına aykırıdır. Zira,39’ncu maddenin j fıkrası,  Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak görevini TEB’ne vermiştir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 28 nci maddesinde, eczanelerin tıbbi malzemeleri satabileceği belirtilmekle beraber, bu malzemelerin neler olacağının Sağlık Bakanlığınca belirleneceği de belirtilmiştir.

6197 sayılı kanunun söz konusu 28’nci maddesi ;

6197 / Madde 28 –(Değişik: 17/5/2012-6308/6  md.)

Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç, kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.

 

Şeklindedir.

Hatırlanacağı üzere, 2014 yılının Aralık ayında TİTCK tarafından yayımlanan bir duyuruda, eczanelerin vitrinlerine veya tabelalarına “Medikal” ibaresinin yazılmayacağı ilan edilmiştir. Bu duyuru üzerine, AEO tarafından TİTCK’e başvurulmuş ve TİTCK tarafından odamıza gönderilen 81776946 sayılı yazı ile; Tıbbi cihazların eczanelerden satışı için, ayrıca bir izin alınmasına gerek olmadığıancak, bu durumun eczanelere tıbbi cihaz satışı merkezi niteliği kazandırmayacağı, dolayısıyla eczane vitrinlerine veya tabelalarına “Medikal” ifadesinin yazılmasının mevzuata aykırılık teşkil edeceğinin düşünüldüğü belirtilmiştir.

Bu bildirim nedeniyle konu AEO tarafından yargıya taşınmış olup, yargı süreci halen devam etmektedir.

Yaşanan gelişmeler de göz önüne alındığında; SGK internet sitesinde yayımlanan 2017 Yılı SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Malzeme Tıbbi Malzeme Sözleşmesi nedeniyle eczacıların mağdur olmaması ve 6197 Sayılı Kanun ile sağlanan hakkın kullanılabilmesi için TEB tarafından;

Ek: 2017 Yılı SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Malzeme Tıbbi Malzeme Sözleşmesi

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU